خدایا اگر تو دستانم را بگیری
                         دیگر کسی مرا دست کم نمیگیرد